Roman Filipoiu

Absolvoval štúdium finančného manažmentu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Neskôr úspešne ukončil ACCA a získal svoj titul MBA na univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii. Po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu audítora a poradcu v spoločnosti Deloitte, kde sa podieľal na auditoch viacerých významných bánk, finančných inštitúcií a mediálnych spoločností na Slovensku. V roku 2007 začal pôsobiť v sektore energetiky, keď nastúpil do spoločnosti NAFTA, a. s. Zodpovedal za oblasť kontrolingu, cenovej regulácie, neskôr aj za oblasť účtovníctva, procurementu a financií. V rovnakom období pôsobil aj ako predseda dozornej rady v spoločnostiach Karotáž a cementace, s. r. o., a Naftárska leasingová spoločnosť, a. s. Od apríla 2009 je riaditeľom divízie ekonomiky a regulácie v spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. Rovnako pôsobí ako člen predstavenstva Stredoslovenskej distribučnej, a.s., predseda dozornej rady v SPP – distribúcia Servis, s. r. o., a člen dozornej rady v spoločnosti Plynárenská metrológia, s. r. o.
 
Roman Filipoiu completed his Financial Management studies at the Faculty of Business Management at the University of Economics in Bratislava. Later on, he obtained his ACCA title and completed his MBA at Oxford University in Great Britain. After graduating, he started working as an Auditor and Consultant in Deloitte, where he participated in audits of several major banks, financial institutions, and media companies in Slovakia. He started working in the energy sector after joining NAFTA a. s. in 2007. He was responsible for controlling, price regulation, and later also for accounting, procurement, and finance. In the same period he also worked as Chairman of the Supervisory Board in Karotáž a cementace s. r. o. and Naftárska leasingová spoločnosť a. s. Since April 2009, he is the Director of the Economics and Regulatory Division for SPP – distribúcia, a. s. At the same time, he operates as Member of the Board of Directors in Stredoslovenská distribučná, a.s., Chairman of the Supervisory Board in SPP – distribúcia Servis, s. r. o., and member of the Supervisory Board in Plynárenská metrológia, s. r. o.