Pavel Dvornák

Pavel Dvornák je direktorom v poradenskej spoločnosti PwC Slovensko, zodpovedný za vedenie tímu Operational Excellence (prevádzková dokonalosť). Počas svojho osemročného pôsobenia v PwC vybudoval tím špecialistov na zvyšovanie výkonnosti podnikov, s ktorým má za sebou viaceré úspešné implementácie transformačných projektov prevažne vo výrobných podnikoch. Pracoval pre spoločnosti VW, SHP, PSL (ThyssenKrupp), Slovaktual, Johns Manville, Svet zdravia, Minit a ďalšie. Počas svojej kariéry pracoval na projektoch, ktoré sa realizovali na Slovensku, Nórsku, Českej republike, Belgicku a Rusku. Predtým, než začal pôsobiť v poradenstve, pracoval 3 roky v manažmente, ktorý vybudoval firmu na zelenej lúke pre výrobnú spoločnosť patriacu do skupiny IKEA. V tom čase išlo najväčšiu investíciu IKEA na svete do výroby nábytku. Pavel Dvornák pomáha už 18 rokov firmám a ich manažmentom s reštrukturalizáciou procesov – a to nielen tým, ktoré vykazujú neefektívnu Operations (prevádzku), ale aj dobre fungujúcim firmám, ktoré majú ambíciu stať sa lídrom na trhu. Úspešná realizácia transformačných projektov zabezpečila klientom dlhodobý rast tržieb a ziskov. Navyše viacerým manažérom otvorila účasť na týchto projektoch cestu v ich kariérnom raste.

Pavel Dvornak is a Director at PwC Slovakia, who leads the Operational Excellence team. During his eight-years at PwC, he has built a team of business performance specialists, with which he has completed several successful implementations of transformation projects, mainly at manufacturing companies. He has worked for VW, SHP, PSL (ThyssenKrupp), Slovaktual, Johns Manville, Svet zdravia, Minit and others. He has worked on projects implemented in Slovakia, Norway, the Czech Republic, Belgium and Russia. Before becoming a consultant, he worked for 3 years in management to build a greenfield business for a manufacturing company belonging to the IKEA Group. At that time, this was IKEA’s largest investment in furniture production globally. Pavel Dvornak has been helping companies and their management to restructure processes for 18 years – not only those with inefficient operations, but also well-functioning companies with the ambition to become market leaders. Successful implementation of transformation projects provided clients with long-term growth in sales and profits. In addition, participation in these projects allowed their managers to grow.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.